2.3.17

Từ khi phố nhỏ vắng đi một người

Tìm mãi vẫn chưa thấy được một người bạn đồng sở thích kể từ khi phố nhỏ vắng đi một người.
Đố bạn tìm ra người nào trong khu phố nhỏ của chúng ta vắng mặt đây ?

No comments: