27.2.17

Sử Việt và người Mỹ

 Tất cả những người Mỹ thân quen với gia đình này đều là những người hiểu biết ít nhiều về lịch sử Việt Nam do chúng tôi ...nhắc đến và họ là những người đều đã đọc và tìm hiểu rất nhiều vê con người và văn hóa, lịch sử của Việt Nam mình.
Gái Quê rất hãnh diện về những điều mà người Mỹ hiểu và rất khâm phục những nét đặc thù , những nét văn hóa , lịch sử quý giá của Việt Nam ta.

No comments: