21.10.15

Bao giờ ?

Bao giờ cờ rực Thăng Long
Bao giờ cờ phấp phới dòng Hậu Giang
Bao giờ từ Bắc chí Nam
Cờ vàng bay khắp giang san thị thành
Cờ bay rợp cả rừng xanh
Cờ bay khắp chốn thanh bình quê tôi
Trẻ già thôn xóm mừng vui :
Đem cờ vàng dựng giữa trời Việt Nam
Quê Hương một thưở son vàng
Quê Hương yêu dấu quê nàng và anh.

Gái Quê